+48 32 3460 195
HURTOWNIA ON-LINE

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROW-BEST II” 

Bernadeta Ostrowska, Adam Ostrowski, Piotr Szczygielski

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROW BEST II” Bernadeta Ostrowska, Adam Ostrowski, Piotr Szczygielski s.c.

z siedzibą w Chorzowie (41-503) przy ul. Głównej 105  (zwanym dalej: ROW-BEST) danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i ich pracowników (zwanym dalej: Podmiotem Danych) w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług. informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

 

  1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROW BEST II” Bernadeta Ostrowska, Adam Ostrowski, Piotr Szczygielski s.c.

Dane kontaktowe do ROW-BEST: ul. Głowna 105, 41-503 Chorzów tel. 32 245 9119

 

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Podmiotu Danych są przetwarzane w celach: 

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ROW-BEST lub przez stronę trzecią), ROW-BEST informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: 

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, ROW-BEST informuje Podmiot Danych, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: 

ROW-BEST nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał ROW-BEST będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku ROW-BEST będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

  1. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych ROW-BEST kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

  1. Prawa Podmiotu Danych związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Podmiot Danych posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy ROW-BEST przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Podmiotu Danych, Podmiot Danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

  1. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

ROW-BEST informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z ROW-BEST umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem (tj. np. kontaktowanie się z Podmiotem Danych za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych). 

  1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

ROW-BEST nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

  1. Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Brak produktów do porównania. Wybierz do trzech dowolnych modeli roweru CTM.